DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

Copyright ©  DIVLJA LIGA VATERPOLO  All Rights Reserved

view:  full / summary

Poziv

Posted by DIVLJA LIGA on August 16, 2018 at 7:25 AM

U četvrtak, 02.07.2020., s početkom u 19:00 sati, u "Lapad Dvori", zakazuje se sjednica izborne skupštine udruge "Divlja liga vaterpolo".


Dnevni red:

1. izbor predsjednika udruge "Divlja liga vaterpolo"


NAJSTARIJA LAPADSKA BARA

Posted by DIVLJA LIGA on September 8, 2015 at 10:30 AM

Ova fotografija je nastala najkasnije 1934. godine


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=198574273

PONTA GOSPA

Posted by DIVLJA LIGA on April 11, 2014 at 5:25 AM

Grad Dubrovnik prihvatio je prijedlog udruge  DIVLJA LIGA VATERPOLO

da se kupalište na ponti Gospa

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/album?albumid=15055643

poveže s kupalištem kod kuće Pogačić

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/album?albumid=12514473


Komunalni radnici su u travnju 2014. godine, izveli radove

na jugoistočnom rtu Lapada.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191296076

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191863920

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191451190

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191863928

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191451193

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191451192


Jugoistočni rt Lapada (ponta Gospa) Dubrovčani zovu BIJELI KAMEN,

po rijetkoj "pigmentaciji" na ovoj stijeni

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=191863919


Udruga  DIVLJA LIGA VATERPOLO  je prošle godine

izgradila na Kačulu DIJAMANTNE SKALE

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/28079214

i SKALE DESPET

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/32083472

pa je Kačuo tako dobio lungomare.


PENATUR

Posted by DIVLJA LIGA on February 25, 2014 at 5:20 AM

Ova fotografija je snimljena 1925. godine, ispred špilje kod stijene Puhalo, u uvali Kolačina


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=131436168


To je jedna od najstarijih sačuvanih fotografija neke dubrovačke vaterpolske momčadi.


Međutim, Pomorski športski klub "Penatur" nije trenirao u uvali Kolačina (Kolorina, Šulić),

nego baš kod hridi Penatur (po kojoj se klub i zvao).


Na ovoj se fotografiji vidi bara, između hridi Penatur i tvrđave Bokar


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=189817912

JAVNA RASPRAVA

Posted by DIVLJA LIGA on February 11, 2014 at 3:50 PM

U Dubrovniku je u petak, 07.02.2014, održana javna rasprava o

Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama


http://www.mppi.hr/UserDocsImages/corr.ZPDML%2017%20%2012%20%202013%20%20OBRZL%209-1_14.pdf


Na javnoj raspravi je aktivno sudjelovala udruga  DIVLJA LIGA VATERPOLO

http://www.divljaliga.eu/apps/videos/videos/show/18445370


Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO je u primjedbama na Nacrt prijedloga zakona

o pomorskom dobru i morskim lukama, pismeno upućenim Ministarstvu pomorstva,

prometa i infrastrukture, istaknula:


................................................................................................................


U čl. 2. st. 2. predlaže se brisati riječi: "osim kad je ovim Zakonom drukčije propisano".

 

Nacrt zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je zaobišao odrediti način zaštite građana u pravu na stalan, nesmetan i neograničen kopneni pristup morskoj obali i moru.

 

Predlaže se udrugama građana (koje su registrirane na zaštitu naznačenog prava) Zakonom dodijeliti aktivnu legitimaciju za pokretanje parničnih postupaka protiv onih (fizičkih i pravnih) osoba koje preprečuju pristup moru (gradnja drvenih, metalnih, kamenih, betonskih ograda na postojećim putovima do morske obale ili uzduž morske obale, rušenje postojećih putova i skala do morske obale ili uzduž morske obale, angažiranje raznovrsnih zaštitarskih službi da sprečavaju građanima kretanje do morske obale, odnosno po morskoj obali).


Za one putove do morske obale, koji se (djelomično ili u cijelosti) nalaze na nejavnoj nekretnini, predlaže se ustanoviti pravo služnosti hodanja stazom u korist javnog puta (povlasne nekretnine).


U čl.9. st. 2. umjesto riječi "je pomorsko dobro", predlaže se: "se tretira kao more".


U čl.10. st. 3. između riječi: "uklanjanju" i riječi "do", predlaže se dopisati: "ili je doneseno konačno rješenje lučke kapetanije o zabrani izvođenja radova na pomorskom dobru".


U čl. 57. st. 1. predlaže se brisanje riječi "u općoj upotrebi".


U čl. 57. st. 2. između riječi: "zaštitu" i riječi "na", predlaže se dopisati: pokretnine.


U čl. 60. st. 1. predlaže se brisanje riječi: "Ako je broj dozvola ograničen".


U čl. 60. st. 5. ispred riječi "Ovlaštenik", predlaže se dodati riječi: "Nakon konačnosti rješenja iz st. 3. ovog članka".


U čl. 60. predlaže se dodati st.6. kojim će se ustanoviti javni registar (upisnik) izdatih rješenja o davanju dozvola na pomorskom dobru, te dodati st.7. kojim će se odrediti da svatko (bez dokazivanja pravnog interesa) ima pravo na nenaplatni uvid u takav registar (upisnik).

U čl. 78. predlaže se brisanje st. 2. (u cijelosti).

U čl. 78. predlaže se brisanje st. 3. (u cijelosti).

U čl. 80. st. 1. predlaže se brisanje riječi: "osim u slučaju i pod uvjetima određenim ovim Zakonom".

U čl. 80. predlaže se dodati st. 3. prema kojem se, u "Narodnim novinama" (na trošak podnositelja zahtjeva i prije razmatranja zahtjeva) objavljuje sažetak zahtjeva.

U čl. 82. st. 1. ispred riječi "Davatelj", predlaže se dodati riječi: "Nakon konačnosti odluke o davanju koncesije na zahtjev".

U čl. 89. predlaže dodati st. 6. kojim će se odrediti da svatko (bez dokazivanja pravnog interesa) ima pravo na nenaplatni uvid u upisnik iz st. 2. ovog članka".


U čl. 114. st. 3. predlaže se brisanje al. 2. (u cijelosti).


Predlaže se brisanje podnaslova "Morske plaže hotela, kampova i turističkih naselja", te pripadajućih čl. 116. (u cijelosti) i čl. 117. (u cijelosti).

U čl. 121. i u čl. 122. se predlaže brisanje riječi: "privez".Bude li Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donesen, predlaže se prilikom donošenja Pravilnika iz čl. 245. st. 2. toč. 3., pripadajuću tablicu jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, proširiti i na: obuka vaterpola (uz postojeće: obuka veslanja, obuka jedrenja, obuka plivanja, obuka ronilaca).

 

NEPROVEDENO RJESENJE

Posted by DIVLJA LIGA on November 12, 2013 at 2:15 PM

Udruga se napokon domogla jednog izvršnog, ali neprovedenog rješenja

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186517134

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186517135

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186517336


koje je u vezi sa ovom službenom oznakom "ZATVORENO GRADILIŠTE"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=168474341


Budući da to rješenje nije izvršeno, napravljen je DIJAMANTNI PUT

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/25853880

Gradiliste President

Posted by DIVLJA LIGA on November 12, 2013 at 4:25 AM

Izvode se građevinski radovi radi proširenja hotela President


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479549

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186084178

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270919

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186084181

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270928

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270925

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479551

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479550

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479554

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479552

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479556

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479555

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479558

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270497

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479560

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270498

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186270495

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479568

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479572

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479574

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479565

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479562Popularni liftovi otišli su u povijest


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479557

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=186479553


KOMUNALNO REDARSTVO - pravno tumacenje

Posted by DIVLJA LIGA on October 10, 2013 at 2:25 PM

Šalje: Ivo Gjaja <[email protected]>

Datum: 7. listopada 2013. 13:12

Predmet: RE: Dodatak (odredba)

Prima: Divlja Liga <[email protected]>

 

Poštovani, na Vaš upit dajemo slijedeći odgovor:


Odredbom čl. 16. čl. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) propisano je da je u cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.


Odredbom čl. 16. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisani je da se odlukom o komunalnom redu propisuju, između ostalog, odredbe o korištenju javnih površina i uklanjanju protupravno postavljenih predmeta.


Odredbom čl. 17. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.


Iz prethodno iznijetih odredbi razvidno je da se za uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu donosi odluka o komunalnom redu koju provodi komunalno redarstvo.


Odredbom čl. 2. st. 1. tč. 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br:10/09, 2/10 i 06/11) propisano je da su javnoprometne površine javne ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, javni prolazi kroz zgrade i između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zgrada, tuneli, parkirališta, pločnici, nogostupi pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga gradskoga prometa i slične površine.


Odredbom čl. 113. st. 1. Odluke o komunalnom redu propisano je da je zabranjeno bez odobrenja postavljati ili ostavljati predmete na javnim površinama. Svi protupravno postavljeni predmeti (štandovi, predmeti protupravne prodaje, ugostiteljski stolovi, brodice, oštećene brodice, reklamni panoi, reklamni predmeti, obavijesti, putokazi, građevni materijali, skele, ručna kolica, stupići, ograde i sl.) na javnim površinama moraju se ukloniti.


Prema mišljenju ovog tijela odredba čl. 113. st. 1. Odluke o komunalnom redu odnosi se i na vrata, (portun) bespravno postavljena na javnoprometnu površinu.


Nastavno na prethodno navedeno, ako se kroz upravni postupak utvrdi da su vrata bespravno postavljena na javnoprometnu površina za njihovo uklanjanje nadležno je komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave na kojoj se ista nalaze.


Ivo Gjaja,

pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko - neretvanske županije

 

********************************************************************


From: Divlja Liga [mailto:[email protected]]

Sent: Friday, October 04, 2013 11:14 AM

To: [email protected]

Cc: [email protected], [email protected]

Subject: Fwd: Dodatak (odredba)


DIVLJA LIGA VATERPOLO

p.p. 340

20000 Dubrovnik

 

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze

 

PITANJE


Kao tijelu, koje odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rješenja komunalnog redarstva Grada Dubrovnika, molim za odgovor na pitanje o stvarnoj nadležnosti.


Je li komunalno redarstvo Grada Dubrovnika stvarno nadležno donijeti rješenje, kojim bi, sukladno čl. 113. Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, naložilo uklanjanje ovih vrata (portuna)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177788222

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=128194518

ako bi se utvrdilo da se ta vrata nalaze na javnoprometnoj površini, te da su protupravno postavljena?


Slučaj je pravno zanimljiv radi primjene na analognim slučajevima, kakvih je bilo napretek u Dubrovniku (postavljanje zapreka na skalama i drugim pristupnim putovima do mora).


Zahvaljujem na odgovoru (pravnom tumačenju).


Za udrugu

DIVLJA LIGA VATERPOLO

Igor Legaz  (predsjednik)


USPOREDBE

Posted by DIVLJA LIGA on August 22, 2013 at 2:05 PM

1. GUSTIJERNICA (mareograf)

 

Prije izgradnje "skala mareograf"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=129120854

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=182816797

 

Nakon izgradnje "skala mareograf"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928077

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181122138

 

 

2. LEVANAT

 

Prije izgradnje "skala sidro" i "dijamantnog puta"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=190676450

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=173913432

 

Nakon izgradnje "skala sidro" i "dijamantnog puta"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928089

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=190957275

 

 

3. SKALE BR. 20

 

Prije dogradnje

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178105895

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178105898

 

Nakon dogradnje

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178510485

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178510487

 

 

4. SKALE BR. 19

 

Prije postavljanja skalica za kupače

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178155985

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178510479

 

Nakon postavljanja skalica za kupače

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=183712827

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181122146

 

 

5. POD BOROVIMA

 

Prije postavljanja skalica za kupače

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178155986

 

Nakon postavljanja skalica za kupače

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=1823301186. SKALE BR. 15


Prije postavljanja rukohvata

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=160918415


Nakon postavljanja rukohvata

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=183063709

 

 

7. KAČUO (Mali narod)

 

Prije izgradnje "dijamantnih skala"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=128748590

 

Nakon izgradnje "dijamantnih skala"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=1838199928. KAČUO (kuća Pogačić)


Prije izgradnje "skala despet"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179580488

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176883926


Nakon izgradnje "skala despet"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=183819994

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=183939526

POBJEDNICI

Posted by DIVLJA LIGA on August 14, 2013 at 1:10 PM

Dosadašnji pobjednici dubrovačkih vaterpolskih "Divljih liga"

 

1950. - Porporela

1954. - Bellevue

1958. - Lazaret 

1959. - Piplić

1964. - Porporela

1973. - Bellevue

1974. - Danče

1983. - Bellevue '73

1984. - Danče

1985. - Danče

1986. - Čingrija

1987. - Student

1988. - Copacabana

1989. - Roxy

1990. - Gjivovići Dolphins

1991. - Copacabana

1992. - prvenstvo nije održano zbog rata

1993. - bez prvaka

1994. - Roxy

1995. - prvenstvo je prekinuto zbog rata

1996. - K.I.K.S. '04  (Kupalište ispod kina Slavica)

1997. - K.I.K.S. '04  (Kupalište ispod kina Slavica)

1998. - Copacabana

1999. - Bellevue '90

2000. - K.I.K.S. '04  (Kupalište ispod kina Slavica)

2001. - K.I.K.S. '04  (Kupalište ispod kina Slavica)

2002. - Špilja '94 Danče

2003. - Montovjerna

2004. - Copacabana

2005. - Montovjerna

2006. - Palace

2007. - Porporela

2008. - Podrum Solitudo

2009. - Podrum Solitudo

2010. - Penatur

2011. - Špilja '94 Danče

2012. - Villa Banac

2013. - PorporelaNAPOMENE:

 

1. Napisani su samo oni pobjednici za koje je nedvojbeno utvrđena godina osvajanja prvenstva.

2. Godine 1974. održan je vaterpolski kup Dubrovnika. Sudjelovalo je 7 momčadi, od kojih su pet bili registrirani klubovi: "Bellevue", "Bellevue" (juniori), "Cavtat", "Jug" (pioniri) i "Gusar", a dvije (neregistrirane) kupališne momčadi: "Danče" i "Piplić". Kup je osvojio "Bellevue", ali je naslov najbolje "divljoligaške" momčadi priznat ekipi "Danče", jer je bila bolje plasirana od ekipe "Piplić".

3. Godine 1993. Divlja liga je održana, ali je finalna utakmica "Copacabana" - "Montovjerna" (na plivalištu "Bellevue") bila prekinuta zbog tučnjave igrača. Odlučeno je da se finalna utakmica ne ponovi. Budući da nije usvojen prijedlog da trećeplasirana momčad ("Danče") bude proglašena prvakom, za godinu 1993. se bilježi "bez prvaka".

 

KACUO (juzni prilaz)

Posted by DIVLJA LIGA on July 19, 2013 at 3:10 AM

Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO se zahvaljuje društvu VERBUM PUBLICUM d.o.o.

na objavi članka:  http://www.dubrovnikpress.hr/index.php/component/k2/item/1789


Prva fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 23.03.2013.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176611917

Dio nezakonito izgrađenog zida, koji je (crvenom bojom) označen sa "X", pripada

č.zem. 550/22 k.o. Gruž

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=168919952


 

Druga fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 10.06.2008.

 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=138119657

 

 


Treća fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 29.05.2010.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=129575758

Na toj se fotografiji vidi službena oznaka "ZATVORENO GRADILIŠTE", koju je

postavio građevinski inspektor, nakon što je utvrdio da je društvo Libertas Rixos d.o.o.

nezakonito izgrađenim zidom prepriječilo pristup Kačulu s južne strane, odnosno,

iz Kvaternikove ulice). Onaj dio Kvaternikove ulice, na kojoj se nalaze ove skale

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177419280

pripada nekretnini č.zem. 550/21 k.o. Gruž

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089485


Sada se za dolazak na Kačuo (s južne strane) koriste ove željezne skalice

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=182161021Za dolazak na Kačuo sa sjeverne strane (iz Kotorske ulice),

koriste se DIJAMANTNE SKALE

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/28079214


Rss_feed